« Oktoberväder! | Main | Ensamma damer på fjället? »

den 6 okt 2009

Comments

Qsin Qfisk

Ja, vi får väl glädjas åt att även byråkrater kan ändra sig.

Hörde på tv att landstinget också ändrat sig ifråga om att ersätta resor med bil. Tar bussresan längre än två timmar (tror jag det var) ska man kunnna få milersättning istället för bara bussersättning.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)